X

نحوه درج affiliation

برای درج در مقالات فارسی:

دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران 

 


*برای درج در مقالات لاتین:


Department name/school name, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran

*برای درج نام مرکز تحقیقات:

 

Research Center name, Department name/school name, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran

 

در آدرس دهی مراکز تحقیقات در صورتی که اول نام گروه از دانشکده و بعد نام مرکز تحقیقات ذکر شود تنها در صورتی دارای امتیاز برای مرکز میباشد که نویسنده مذکور عضو هیئت علمی تمام وقت یا نیمه وقت مرکز و همچنین دارای ابلاغ باشد. (توجه: دریک آدرس دهی صحیح تنها نام یک مرکز و یک گروه ارائه شده است)

 

 

*برای درج کمیته تحقیقات دانشجویی:

 

Student Research Committee, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran

*مقالاتی که بیش از یک نویسنده مسوول دارند تنها اولین نویسنده مسوول ملاک عمل و یا ارزیابی خواهد بود.