X

اهداف معاونت

معرفی معاونت اهداف معاونت

اهداف و راهبردهای معاونت تحقیقات و فناوری


هدف اصلی این معاونت  تلاش در جهت ارتقاء توسعه و گسترش فعالیتهای پژوهشی و فناوری دانشگاه با نگاه حل مشکلات و معضلات استان  است. سایر اهداف از تشکیل این معاونت 
برنامه ریزی در جهت بسط و گسترش  فعالیت¬های پژوهشی و فناوری مراکز تحقیقاتی و دانشکده¬ها ، ایجاد بستر مناسب فعالیت¬های تحقیقاتی مشترک با مراکز صنعتی و دستگاه¬های اجرایی استان، 
انجام  پژوهش¬های مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاه¬های کشور، برگزاری سمینارها ، کارگاهها و کنفرانس¬های علمی با همکاری و هماهنگی دانشکدهها و مراکز تحقیقاتی در جهت توانمندسازی اساتید، دانشجویان و سایر محققین دانشگاه و. .. می باشد.