X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 02 مرداد 1401
بازدید ارزیابان وزارت از مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

  بازدید ارزیابان وزارت از مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

امتیاز: Article Rating


به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه. رییس مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: حضور گروه ارزیابان وزارت بهداشت با هدف بازدید میدانی  از مرکز رشد دانشگاه و مستندات سامانه اطلاعات فعالیت های توسعه فناوری انجام شده است.
دکتر شهین نرگسی افزود گروه اعزامی وزارت بهداشت شامل دکتر مجید حبیبی (رییس مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی همدان) و دکتر سور سوری (رییس مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی کردستان) بودند.
وی اضافه کرد در مدت یک روزه بازدید گروه ارزیابان، این گروه کلیه فعالیتها واقدامات مرکز رشد دانشگاه بویژه سامانه اطلاعات فعالیت های توسعه فناوری، اقدامات دفتر مالکیت فکری و دفتر ارتباط با صنعت و جامعه را مورد بررسی قرار دادند.
در این بازدید همچنین معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، مدیر پژوهش و نماینده واحد فناور مستقر در مرکز رشد به بحث و گفتگو با ارزیان وزرات بهداشت پرداختند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید ارزیابان وزارت از مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه
ثبت امتیاز